Sơ đồ mặt bằng
  • Căn hộ B: 73.29 m2
  • Căn hộ B1 : 71.91 m2
  • Căn hộ B2 : 78.89 m2
  • Căn hộ C : 92.23 m2
A1_01 A1_02 A1_03 A1_04 A1_05 A1_06 A1_07 A1_08 A1_09 B1_01 B1_02 B1_03 B1_04 B1_05 B1_06 B1_07 B1_08 B1_09 B1_10 B1_11 B1_12 B1_12A A2_01 A2_02 A2_03 A2_04 A2_05 A2_06 A2_07 A2_08 A2_09 A2_10 A2_11 B2_01 B2_02 B2_03 B2_04 B2_05 B2_06 B2_07 B2_08 B2_09 B2_10 B2_11
0906 626 217